Archivi categoria: poesie

Vurria … ma è sulu utopia

Vurria chi canuscissi
i cosi chi alla tua età canuscia
Vurria dariti a forza chi alla to età non eppi
pi canciari li cosi e scacciari sti serpi
Vurria chi ogni to iornu
taliassi a beddizza chi ti sta intornu
Vurria chi ti sittassi assemi a mia ‘nta na panchina
a taliari u cielu sira e matina
Vurria sintiri i storie du libru russu
chi ti cuntava ogni sira a chiù non possu
e si li storie non ti li ricurdassi
mi bastiria na mano ‘nta la spadda chi m’abbracciassi,
ma chista è na storia i fantasia
oggi la chiamamu utopia.

POST CORRELATI

A to forza è sapiri spittari

Tutto pari niuru,
tutto pari scuru
e si a biddizza è mucciata
nu raggiu i suli a po’ ‘lluminari.
Aviri pacenza sa voi taliari,
a to forza è sapiri spittari.

POST CORRELATI

L’amicizia è tra i pianti chiù rari

L’amicizia è tra i pianti chiù rari
l’ha sapiri ghiantari e coltivari.
È na vintata i correnti
chi pulizia chiddu ca ti passa pa menti.
Puru ca stai sittatu supra on muru
non poi cadiri, ti senti sicuru.
Se stai niscennu e u tempu è bellu
si l’amicu t’avvisa, portitillu l’ombrellu;
Ma ‘un sbagghiari amicizia ca cunuscenza
un veru amicu è la to provvidenza.
Si ca matematica ‘un ci sai fari,
sulu supra all’amicu poi cuntari.
E si popriu u giardineri voi fai,
si c’è gramigna tu l’ha scippari.

POST CORRELATI

“A funtana du fantasma”

C’è na ‘nchianata ca finisci cu ‘na piazza
e visti ‘nu cristuaneddu ca ‘un è di malarazza
beddu, eliganti, sfoggia ‘nu vistitu iancu
sta assittatu picchì è tantu stancu
e cu ‘stu cauru si teni ‘nu cappeddu
è beddu e sistimatu puru chiddu.
È tanti anni chi sta dà sittatu a suspirari
addà pirdiu l’amuri
u so cori è tantu infrantu
e ‘un rinesci a teniri u chiantu
ma u fa cu dignità
‘un voli fallu trapelà.
È d’oro lu so cori
e resta settatu a spittari u so amuri
e puru chi ovi spittari tantu
voli ristari mi ci sta accantu.

POST CORRELATI

A talianu sulu pi puturla amari

Firmarisi a taliari
a luna chi brisci du mari
è un momentu d’amuri
pi matri natura e li so culuri.
Sintennu u profumu du mari
provamu quantu è beddu puturi respirari
e puri ca sutta a sriscia videmu sulu niru
nui u sapemu che i pisci ci su davveru
e si ‘un li putemu vidiri
u strusciu ‘nta l’acqua u putemu sintiri.
U mari disegna i nostri pauri,
ma a luna ni voli cunsulari
Resta ca’” ni dici felici
dumani a matina torna la luci.
Si ti scanti e ‘un voi taliari
stu spettaculu u poi sulu pirdìri.
Apri i pulmuni a sti beddi emoziuni
e futtutinni di tutti i cugghiuni
chi ‘un sannu chiddu ca fannu
e si movunu sulu pi fari dannu

A luna è toi e di chiddi chi hannu cori,
a lassunu libera e a vonnu sulu vaddari,
‘un mettunu banneri pi putilla sfruttari,
a talianu sulu pi puturla amari.

POST CORRELATI

Luci pu cori

A natura è bedda, non è apparenza
ni voli fari capiri chi non putemu stari senza,
ma l’omu para sempri di economia
e vurria sapiri chi minni futti a mia.
‘na vota si travagghiava pi campari,
ora chi semu ‘mbriachi campamu pi travagghiari.
Taliava ‘nimali, ciuri e muntagni quannu era carusu
ora stamu tutti chiusi ‘nto purtusu;
a poesia non trova spazio ‘nta nosta menti
dintra la testa ‘un ristau nenti,
sulu l’omu saggiu
si talia u paesaggiu
non è poeta e mancu pitturi
a talia sulu p’amuri.
A diri a verità
supra sta cosa ca’
è sempri picca sta genti
picchi in tanti un capisciunu nenti,
tanti talianu pensannu a costruiri
e picca su chiddi chi vonnu luci pi lu cori.

POST CORRELATI

Un c’è valia

Non scrivo poesie con particolare frequenza in quanto non sono un autore, provo soltanto a trascrivere ciò che le emozioni mi trasmettono.

Stamatina un c’è valia
iè tutta cuppa da liscia
speriamu chi un c’è cauddu
picchì ca sudura tuttu mi scuaddu
avissi a cattari u piscistoccu,
ma unni vaiu cu tuttu stu sciroccu
aiu a bucca tutta pastusa
m’avissi a biviri ‘na gazzusa
Minchia, però m’avissi a lavari
si o miccatu vulissi annari
saria megghiu chi mi ricettu,
ma pensu e mi iettu ‘nto lettu
Ma si mi cuccu e un vaiu o travagghiu
appoi u principali si mancia u quagghiu,
accumincia a parrari
e la pacenza mi fa sautari.
Ora nesciu cu da machina i lanna
passu unni u tedescu e mi pigghiu menza ca panna,
appoi mi fumu na bedda sigaretta
picchì un c’è motivu d’aviri fretta,
pi chiddu ca mi dugna u principali
fari tuttu i cussa un vali.
O travagghiu ci vaiu scompostu
e o principali dicu chi un c’era postu,
minchia quantu eppi a faticari
‘nta sta città un si po’ campari.
O nod iè tutta nautra cosa,
fa friscu e a genti s’arriposa.
Bedda matri chi cauddu chi tira,
mi pari chi m’è fari menza bira.
Ma picchì u piscistuccaru è chiusu?
Minchia è duminica e io mi sono confuso.
Allura a casa pozzu tunnari
e menza pignata i pasta mi pozzu manciari
ci mentu puru na buttigghia i vino,
i chiddu bonu, i chiddu sapraffino.
Appoi mi vaiu a ripusari
picchi dumani ennari a travagghiari (fossi).

POST CORRELATI

“Altro non voglio essere che ombra”

Domani, sabato 21 agosto 2021 alle ore 21:00, sarà l’inaugurata la prima mostra personale di fotografia di Maria Buongiovanni dal titolo “Altro non voglio essere che ombra” presso il locale Arte Lievito, in piazza della Visitazione 22 a Pace del Mela.
Nel della serata saranno lette alcune delle poesie dell’artista inerenti al tema, scelte dai due volumi INVERSI recentemente editi dall’editore Il Convivio.
Nel post c’è la locandina postata sulla pagina social dell’autrice e di Arte Lievito.

Un vogghiu fari parti du greggi

Oggi ho ritrovato il piacere di scrivere una poesia nella mia lingua e senza pretesa alcuna la condivido nel mio blog augurandomi che possa piacere.

Iu un vogghiu fari parti du greggi,
a menzu o burdellu un si reggi,
vulissi un munnu pacatu
e iu mi nni stessi chetu, chetu.
‘Nta me vita tantu travagghiai
e fossi picca ma ripusai.
A ora chi mi vurria ripusari,
‘nta confusioni vonnu tutti parrari.
E un ci sunnu argomenti sani,
difatti, a parrari chiù sai sunnu i profani.
Tutti su ‘sperti chi paroli
e mi stannu facennu unghiari i moli.
Semu tutti d’accordu ‘nta na cosa,
ma ‘nto gruppu c’è sempri chiddu ca un riposa,
a tutti i costi ni voli cuntari
cu so rimediu nnavemu a pigghiari.
A mia mi piaci a paci e l’ambienti,
ma pari ca tutti un ci nni futti nenti.
Ora ‘nto ‘n cantu mi misi
picchì un vogghiu rutti i gabbasisi.

POST CORRELATI

Dedicata ad un amico

Dedicata ad un amico. Non voglio mettere foto in questo post per non sostituire le immagini vive nella mente di chi legge.

A filicità non’navi sorti
puru ca tu ti senti forti
quannu tuttu sta pi passari
spunta a melerba chi un ti fa ricriari

ma tu surridivi u stissu
e annavi avanti cu to passu
nenti ti facia meravigghia
a tia bastava to mugghieri e to figghiu

chidda era a filicità chi annavi a circari
e nuddu ta putia livari
poi arrivau da fitinzia
e ta livau a iddi e a tia

ma tu surridivi u stissu
e annavi avanti cu to passu
accantu a tia ci stavunu
l’amici ca t’abbrazzavunu

non eri sulu e u sapivi
chistu valia a menzu e vivi
poi arrivau l’epidemia
e ni ‘mpediu i stari vicinu a tia

a to mugghieri a sapisti amari
e to figghiu u sapisti educari
tu eri u cumpagnu i giochi i tutti
non facivi differenza tra i beddi e i brutti

tu non eri un maritatu
eri nu zitu mai saziu i l’amuri datu
puru ora ca ti ‘nnanasti
nautru regalu nu facisti

e vistu chi ‘nta Chiesa non putiunu stari in tanti
ni facisti stari uri o telefonu a tutti quanti
puru a distanza ni facisti ritruvari
chi di tia vuliumu parrari

Tu eri veramenti nu beddu cristianu
e pi chistu tutti t’arricurdamu
e ora, pi finiri i parrari
sulu i beddi mumenti assemi mi vogghiu ricurdari

Amicu me, ti mannu un salutu
mi facisti truvari a forza i non stari mutu
a chiddi ca non rinesciunu a capiri
auguru a tutti i truvari amici veri